NASIL ÜYE OLURUM

Kimler Üye Olabilir?
PND'ye, dernek fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler üye olabilir.

Asıl Üyeler
Asıl üye olmak için disiplinler-arası bilim dallarından psikofizyoloji, nöropsikoloji ve ayrıca psikoloji, fizyoloji, biyokimya, nöroloji, psikiyatri, radyoloji, farmakoloji, nöroanatomi, nöropatoloji, konuşma terapisi, nükleer tıp, fizik tedavi, çocuk gelişimi uzmanlığı, sosyal bilimler, sinyal işleme ve mühendislik, biyoistatistik, istatistik, matematik ve benzeri alanlarda araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama yapıyor olmak; veya psikofizyoloji,  nöropsikoloji ve ilgili dallarda profesyonel düzeyde yetişmiş, ulusal ve uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarına katkıda bulunabilir durumda olmak; veya psikofizyoloji ve nöropsikolojiye ilişkin alanlarda yüksek öğrenim görüyor olmak. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Onursal Üyeler
Onursal üyelik için şart aranmaz. Psikofizyoloji ve nöropsikoloji alanlarına ve/veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.

Fahri Üyeler
Psikoloji, Tıp, Mühendislik, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Matematik ve Felsefe lisans öğrencileri, Nöropsikoloji, Psikofizyoloji ve benzeri dallara ilgi duyan ve çalışmaları izlemek isteyen veya çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek kişiler, belirtilen dallarda lisans weğitimi görmekte olanlar Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye olabilirler. Fahri üyelerin giriş, yıllık aidat ve yıllık aidat artış oranı Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Bu üyelerin Derneğin hangi hizmetlerinden yararlanacaklarına Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için, ayrı bir "fahri üye kayıt defteri" tutulur.Fahri üyelerin, Genel Kurulda oy kullanma hakları yoktur.

Üyelik  İşlemleri
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz (30) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümlülükleri muntazam bir şekilde yerine getirmekle mükelleftir. Derneğin üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunma, verilen görevlerden kaçınma, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememe, dernek organlarınca verilen kararlara uymama, üye olma şartlarını kaybetmiş olma durumlarından birinin tespit edildiği an gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.